Projekty w realizacji Projekty zrealizowane
Projekty w realizacji

Poniżej lista projektów w realizacji

Kursy certyfikowane ALS, EPLS, ITLS dla ratowników medycznych na Podkarpaciu

BLS AED DLA NAUCZYCIELI

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji w formach kursowych dla nauczycieli zawodu policealnych szkół medycznych” realizowany był w ramach Działania 9.4 Priorytetu nr IX PO KL.

Zrealizowano 5 kursów instruktorskich BLS AED (Basic Life Support Automated External Defibrillation) certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji. W ramach projektu przeszkoliliśmy 120 osób. Pierwszeństwo do udziału mieli instruktorzy praktycznej nauki zawodu policealnych szkół medycznych z Podkarpacia.

BLS AED dla członków OSP powiatu sanockiego

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BLS AED dla członków OSP powiatu sanockiego Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt: „KURS BLS AED DLA CZŁONKÓW OSP POWIATU SANOCKIEGO został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było wyposażenie strażaków ochotników w powiecie sanockim w kompetencje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem zewnętrznego defibrylatora automatycznego według standardów europejskich.

W dniach 21, 22 i 23 sierpnia 2009 roku w Srogowie Górnym k. Sanoka przeprowadzono szkolenia złożone z modułu podstawowego i instruktorskiego BLS AED (Basic Life Support Automated External Defibrillation). W ramach projektu przeszkolono 60 osób. Szkolenia te są certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji.

Informacja o realizacji projektu ukazała się w gazecie „Nowiny”.

TARGI ROZWOJU

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Targi obyły się 27.09. 2009 w Łańcucie. Projekt realizowano w partnerstwie przez Dream Team Anna Kawalec i Zespół Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa Powiatu Łańcuckiego w ramach działania 9.5 PO KL.

Organizując „Targi rozwoju” chcieliśmy zaciekawić gimnazjalistów powiatu łańcuckiego formami spędzania wolnego czasu i wzmocnić ich chęć rozwoju również poza szkołą. Naszym celem było zachęcić uczniów do aktywności, promując różnorodne zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturowym i rekreacyjnym.

W ramach Targów zrealizowaliśmy:

  1. Prezentacja oferty edukacyjnej firm, instytucji powiatu łańcuckiego
  2. Konkursy:
    • Busola edukacyjna – konkurs plastyczny
    • Hasło promujące aktywną postawę wobec własnego rozwoju
    • Prezentacja swojego hobby
  3. Koncert zespołu Ratatam
  4. Pokaz trialu rowerowego – Krystian Herba

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zorganizowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 12 strażaków ochotników z Niebieszczan i z zaprzyjaźnionych jednostek. Kurs został zatwierdzony przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (wymóg Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Szkolenie objęło 66 godzin zajęć i zakończyło się 13 czerwca 2010 roku egzaminem przed komisją w składzie: przedstawiciel konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarza – przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownika medycznego – przedstawiciela organizatora. Wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny.

W ramach EFS pokryte zostały wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia – realizacją programu, kadry instruktorskiej, materiałów oraz posiłków dla uczestników.

Jednostka OSP w Niebieszczanach została wpisana w rejestr jednostek współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym.

zosp.sanok.pl - informacja o projekcie ZOSPRP.pl - informacja o projekcie

BHP I PIERWSZA POMOC

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu pt. Szkolenia okresowe BHP i z zakresu pierwszej pomocy dla mikroprzedsiębiorstw województwa podkarpackiego przeszkoliliśmy w pierwszej połowie 2010 roku 400 osób z zakresu pierwszej pomocy i BHP.

Szkolenia BHP były prowadzone odpowiednio do stanowisk pracy przez doświadczonych szkoleniowców, według programów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami; stanowiska robotnicze; stanowiska inżynieryjno-techniczne; stanowiska administracyjno-biurowe).

8-godzinne szkolenia z pierwszej pomocy poprowadzili ratownicy medyczni i instruktorzy Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Nacisk położony był na nabywanie umiejętności praktycznych, co zostało osiągnięte dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe, a Kodeks Pracy nakazuje Przedsiębiorcom wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Udział w projekcie pomógł mikroprzedsiębiorcom z Podkarpacia spełnić obowiązek przeszkolenia pracowników.

Szkolenia ALS, EPLS i ITLS dla ratowników medycznych na Podkarpaciu

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do ratowników medycznych zatrudnionych w podkarpackich placówkach medycznych, mieszkających na terenie województwa Podkarpackiego i nie prowadzących działalności gospodarczej. Wzięło w nim udział między kwietniem a sierpniem 2010 roku 256 ratowników medycznych. Każdy z nich wziął udział w jednym wybranym kursie. W ramach projektu zrealizowaliśmy 3 kursy ALS, 2 kursy EPLS i 4 kursy ITLS. Za każdy z nich uczestnik otrzymał 8 punktów edukacyjnych. Kursy były certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji oraz przez amerykańskie towarzystwo International Trauma Life Support. Dotyczyły zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych u osób dorosłych i pacjentów pediatrycznych oraz postępowania w urazach w opiece przedszpitalnej.

Kursy certyfikowane dla nauczycieli szkół medycznych

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt prowadzony był w partnerstwie z Medyczną Szkołą Policealną w Łańcucie. Oferował 40-stu nauczycielom i instruktorom podkarpackich medycznych szkół policealnych, posiadających wykształcenie medyczne pakiet czterech certyfikowanych szkoleń:

Nowe Kwalifikacje – kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego

projekt nr RPSL.11.03.00-24-02EF/2016, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych;

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosiło 963 152,95 PLN.

Projekt zrealizowany przez Szkołę YES Sp. z o.o. w partnerstwie z Grupa CARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. dorosłych z woj. podkarpackiego

Projekt nr RPPK.09.05.00-18-0069/17, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie: 353 342,50 PLN.

Realizacja projektu: 1.06.2018-31.03.2019

Zapewniamy: kursy wraz z egzaminem, wyżywienie i/lub poczęstunek kawowy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Wszelkie informacje na temat projektu w biurze projektu/biurze Dream Team (zakładka kontakt)

Rekrutacja ciągła!!!

Zapraszamy na kursy:

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) - odpłatność 153,00/osoba

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS AED) - odpłatność 90,00/osoba

Natychmiastowa Pomoc w stanach zagrożenia życia (ILS) - odpłatność 70,00/osoba

Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej (ITLS) - odpłatność 100,00/osoba

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych (KDRM) - odpłatność 120,00/osoba

Drwal-operator pilarek spalinowych - odpłatność 155,00/osoba

Przewóz towarów niebezpiecznych transportem drogowym (ADR) - odpłatność 60,00/osoba

Terminy kursów mogą ulec zmianie!!!

Pliki do pobrania:

pdf

Formularz zgłoszeniowy

pdf

Karta ścieżki szkoleniowej

pdf

Oświadczenie ADR

pdf

Oświadczenie BLS

pdf

Oświadczenie ILS

pdf

Oświadczenie ITLS

pdf

Oświadczenie KDRM

pdf

Oświadczenie KPP

pdf

Oświadczenie pilarz

pdf

Oświadczenie RODO

pdf

Regulamin projektu

pdf

Spełnienie kryteriów

tarcza finansowa 2.0 pfr