Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs prowadzony wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 roku).


Przeznaczony głównie dla paramedyków:

Zgodnie z wymogami rozporządzenia szkolenie odbywa się w dwóch formach – wykłady i ćwiczenia w 6-osobowych grupach.


Kurs KPP obejmuje wszystkie tematy dotyczące udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i uznawany jest w całym kraju. Nastawiony jest na nabycie umiejętności praktycznych. 66-godzinny kurs (25 godzin teoretycznych i 41 godziny praktyczne), realizowany w trzy weekendy kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed państwową komisją. Na podstawie wyniku egzaminu organizator kształcenia wystawia uczestnikowi zaświadczenie o uczestniczeniu lub o ukończeniu Kursu KPP zgodne ze wzorem. Kadra szkoląca zatwierdzona przez Wojewodę to osoby spełniające wymogi rozporządzenia (lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni systemu, minimum 3-letni staż, praktykujące). Nad poprawnością merytoryczną zajęć, materiałów, przebiegiem egzaminów czuwa kierownik merytoryczny kursu.


Zajęcia realizowane w ramach kursu:Termin
Cena
Miejsce
Termin zgłoszeń
Uwagi
7-9.06, 14-16.06, 21-23.06.2024
900,00
Rzeszów
kurs obejmuje trzy weekendy
14-16.06, 23.06.2024
400,00
Rzeszów
RECERTYFIKACJAKontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr