Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. z późn. Zm.) nakłada na dyspozytorów medycznych obowiązek doskonalenia zawodowego. Szczegóły dotyczące doskonalenia zawodowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).


Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych obejmuje 8 dni zajęć, w ramach których odbywa się 20 godzin zajęć teoretycznych, 40 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny egzaminu, razem 64 godzin. Dziennie odbywa się 8 godzin zajęć w grupach ćwiczeniowych maksymalnie 10-osobowych w ramach maksymalnie 30-osobowej grupy kursowej. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.


Dyspozytorzy medyczni za udział i pozytywny wynik egzaminu otrzymują wpis do karty doskonalenia zawodowego.


Program kursu Doskonalącego (PDF)

Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr