BLS AED / provider, instruktor

BLS AED kurs podstawowy i instruktorski

Basic Life Support / Automated External Defibrillation

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna

Kurs certyfikowany przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji

Polska rada resuscytacji Europejska rada resuscytacjiCel: Nabycie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zgodnie z wytycznymi ERC - Europejskiej Rady Resuscytacji (wytyczne 2010). Nabycie umiejętności szkolenia w tym zakresie.


Adresaci: Osoby związane, jak również niezwiązane zawodowo z ratownictwem i medycyną – przygotowanie merytoryczne i praktyczne kursant zdobywa podczas kursu. W kursie instruktorskim mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na kursie podstawowym. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w kursie, nie mają jednak możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich ERC.


Ramowy program kursu BLS - AED (sobota 10:00 – 15:30): rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycja bezpieczna, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego.Ramowy program kursu instruktorskiego BLS - AED (sobota 16:30–19:30, niedziela 9:00– 15:00): techniki nauczania osób dorosłych (metoda czterech kroków), elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych, elementy egzaminowania.


Organizacja: Kurs składa się z dwóch części – provider (podstawowej) i instructor (instruktorskiej), które następują bezpośrednio po sobie i trwają w sumie 2 dni. Na kurs składają się wykłady, pokazy i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem manekinów do resuscytacji oraz automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Przed kursem uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Na jednego instruktora przypada maksymalnie 6 kursantów. Dodatkowo nad poprawnością merytoryczną kursy czuwa dyrektor merytoryczny kursu. Można po części podstawowej nie kontynuować instruktorskiej.


Ocena: W trakcie ćwiczeń prowadzona jest ocena ciągła (wg karty oceny) – jedynie w sporadycznych przypadkach przewiduje się egzamin. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w języku polskim i angielskim – osobno po części podstawowej i po części instruktorskiej, w zależności od wyniku o uczestniczeniu lub o uzyskaniu nominacji instruktorskiej. Aby otrzymać certyfikat konieczna jest obecność na 100 % zajęć.


Dla przyszłego instruktora: Samo wzięcie udziału w kursie nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień instruktora lub organizatora kursów Europejskiej Rady Resuscytacji. Po uzyskaniu tytułu Instruktora Kandydata należy jeszcze zaliczyć dwa staże – pełnienie funkcji kadry pomocniczej podczas kursy certyfikowanego u dowolnego organizatora (bez wynagrodzenia).


Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305 najpóźniej tydzień przed kursem.

Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest przelanie opłaty za kurs na konto podane w zakładce „kontakt” z podaniem imienia i nazwiska kursanta oraz nazwy kursu. Zwrot opłaty dokonywany jest, jeśli kursant zrezygnuje z udziału w kursie wcześniej, niż 7 dni przed jego rozpoczęciem i skutecznie poinformuje o tym organizatora.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr