Język migowy w praktyce personelu medycznego

Seminarium medyczne Rzeszów

Adresaci:

Seminarium przeznaczone dla personelu medycznego, szczególnie dla zespołów ratunkowych, personelu SORów i Szpitalnych Izb Przyjęć, Straży Pożarnej, Policji i jednostek współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo - Gaśniczym.


Zgodnie z podpisaną 12 września 2011 roku przez Prezydenta RP Ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się z 12.09.2011 (weszła w życie 1.04.2012), służby ratowniczo-interwencyjne oraz zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych.


Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć, w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty. Grupa kursowa obejmuje maksymalnie 24 osoby.


Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu seminarium przyznawane jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz oceny ciągłej podczas zajęć.


Realizowane tematy:


Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr