Projekty w realizacji Projekty zrealizowane
Projekty zrealizowane

Poniżej lista projektów w realizacji

Kursy certyfikowane ALS, EPLS, ITLS dla ratowników medycznych na Podkarpaciu

BLS AED DLA NAUCZYCIELI

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji w formach kursowych dla nauczycieli zawodu policealnych szkół medycznych” realizowany był w ramach Działania 9.4 Priorytetu nr IX PO KL.

Zrealizowano 5 kursów instruktorskich BLS AED (Basic Life Support Automated External Defibrillation) certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji. W ramach projektu przeszkoliliśmy 120 osób. Pierwszeństwo do udziału mieli instruktorzy praktycznej nauki zawodu policealnych szkół medycznych z Podkarpacia.

BLS AED dla członków OSP powiatu sanockiego

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BLS AED dla członków OSP powiatu sanockiego Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt: „KURS BLS AED DLA CZŁONKÓW OSP POWIATU SANOCKIEGO został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było wyposażenie strażaków ochotników w powiecie sanockim w kompetencje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem zewnętrznego defibrylatora automatycznego według standardów europejskich.

W dniach 21, 22 i 23 sierpnia 2009 roku w Srogowie Górnym k. Sanoka przeprowadzono szkolenia złożone z modułu podstawowego i instruktorskiego BLS AED (Basic Life Support Automated External Defibrillation). W ramach projektu przeszkolono 60 osób. Szkolenia te są certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji.

Informacja o realizacji projektu ukazała się w gazecie „Nowiny”.

TARGI ROZWOJU

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Targi obyły się 27.09. 2009 w Łańcucie. Projekt realizowano w partnerstwie przez Dream Team Anna Kawalec i Zespół Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa Powiatu Łańcuckiego w ramach działania 9.5 PO KL.

Organizując „Targi rozwoju” chcieliśmy zaciekawić gimnazjalistów powiatu łańcuckiego formami spędzania wolnego czasu i wzmocnić ich chęć rozwoju również poza szkołą. Naszym celem było zachęcić uczniów do aktywności, promując różnorodne zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturowym i rekreacyjnym.

W ramach Targów zrealizowaliśmy:

  1. Prezentacja oferty edukacyjnej firm, instytucji powiatu łańcuckiego
  2. Konkursy:
    • Busola edukacyjna – konkurs plastyczny
    • Hasło promujące aktywną postawę wobec własnego rozwoju
    • Prezentacja swojego hobby
  3. Koncert zespołu Ratatam
  4. Pokaz trialu rowerowego – Krystian Herba

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zorganizowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 12 strażaków ochotników z Niebieszczan i z zaprzyjaźnionych jednostek. Kurs został zatwierdzony przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (wymóg Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Szkolenie objęło 66 godzin zajęć i zakończyło się 13 czerwca 2010 roku egzaminem przed komisją w składzie: przedstawiciel konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarza – przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownika medycznego – przedstawiciela organizatora. Wszyscy uczestnicy kursu zaliczyli pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny.

W ramach EFS pokryte zostały wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia – realizacją programu, kadry instruktorskiej, materiałów oraz posiłków dla uczestników.

Jednostka OSP w Niebieszczanach została wpisana w rejestr jednostek współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym.

zosp.sanok.pl - informacja o projekcie ZOSPRP.pl - informacja o projekcie

BHP I PIERWSZA POMOC

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu pt. Szkolenia okresowe BHP i z zakresu pierwszej pomocy dla mikroprzedsiębiorstw województwa podkarpackiego przeszkoliliśmy w pierwszej połowie 2010 roku 400 osób z zakresu pierwszej pomocy i BHP.

Szkolenia BHP były prowadzone odpowiednio do stanowisk pracy przez doświadczonych szkoleniowców, według programów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami; stanowiska robotnicze; stanowiska inżynieryjno-techniczne; stanowiska administracyjno-biurowe).

8-godzinne szkolenia z pierwszej pomocy poprowadzili ratownicy medyczni i instruktorzy Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Nacisk położony był na nabywanie umiejętności praktycznych, co zostało osiągnięte dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe, a Kodeks Pracy nakazuje Przedsiębiorcom wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Udział w projekcie pomógł mikroprzedsiębiorcom z Podkarpacia spełnić obowiązek przeszkolenia pracowników.

Szkolenia ALS, EPLS i ITLS dla ratowników medycznych na Podkarpaciu

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do ratowników medycznych zatrudnionych w podkarpackich placówkach medycznych, mieszkających na terenie województwa Podkarpackiego i nie prowadzących działalności gospodarczej. Wzięło w nim udział między kwietniem a sierpniem 2010 roku 256 ratowników medycznych. Każdy z nich wziął udział w jednym wybranym kursie. W ramach projektu zrealizowaliśmy 3 kursy ALS, 2 kursy EPLS i 4 kursy ITLS. Za każdy z nich uczestnik otrzymał 8 punktów edukacyjnych. Kursy były certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji oraz przez amerykańskie towarzystwo International Trauma Life Support. Dotyczyły zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych u osób dorosłych i pacjentów pediatrycznych oraz postępowania w urazach w opiece przedszpitalnej.

Kursy certyfikowane dla nauczycieli szkół medycznych

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt prowadzony był w partnerstwie z Medyczną Szkołą Policealną w Łańcucie. Oferował 40-stu nauczycielom i instruktorom podkarpackich medycznych szkół policealnych, posiadających wykształcenie medyczne pakiet czterech certyfikowanych szkoleń:

Nowe Kwalifikacje – kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego

projekt nr RPSL.11.03.00-24-02EF/2016, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych;

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosiło 963 152,95 PLN.

Projekt zrealizowany przez Szkołę YES Sp. z o.o. w partnerstwie z Grupa CARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. dorosłych z woj. podkarpackiego

Projekt nr RPPK.09.05.00-18-0069/17, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie: 353 342,50 PLN.

Realizacja projektu: 1.06.2018-31.03.2019

Zapraszamy na kursy:

Zapewniamy: kursy wraz z egzaminem, wyżywienie i/lub poczęstunek kawowy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Wszelkie informacje na temat projektu w biurze projektu/biurze Dream Team (zakładka kontakt)

Szczegóły wkrótce!!!