Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. z późn. Zm.) nakłada na ratowników medycznych obowiązek doskonalenia zawodowego. Szczegóły dotyczące doskonalenia zawodowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775). Mówi ono o obowiązku zrealizowania przez ratownika medycznego przynajmniej jednego kursu doskonalącego w 5-letnim okresie rozliczeniowym.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych obejmuje 6 dni zajęć, w ramach których odbywa się 15 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych oraz 3 godziny egzaminu, razem 48 godzin. Dziennie odbywa się 8 godzin zajęć w grupach ćwiczeniowych maksymalnie 10-osobowych w ramach maksymalnie 30-osobowej grupy kursowej. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.


Ratownicy medyczni za udział i pozytywny wynik egzaminu otrzymują 120 punktów edukacyjnych.

Program kursu Doskonalącego (PDF)

Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.Pobierz formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl